logo wh

طراحی لوگوی وب‌سایت گردشگری هدیش تراول

لوگوی هدیش تراول
خدمات ارائه شده در دپارتمان ها
مدت زمان انجام پروژه: 2 هفته

لوگوی وب‌سایت گردشگری هدیش تراول که با تمرکز روی تورهای ورودی فعالیت میکردند در تیم داده چین با الهام از المان‌های ایرانی و رنگ‌های ایرانی طراحی شد. تا در ادامه مسیر وبسایت آنها را نیز در مجموعه به زبان انگلیسی توسعه دهیم.

هنرمند طراح ما در تیم داده چین دکتر مجید سخاوت هستند.