logo wh
لوگوی هدیش تراول

طراحی لوگوی وبسایت گردشگری هدیش تراول

خدمات ارائه شده در دپارتمان های :

لوگوی وبسایت گردشگری هدیش تراول که با تمرکز روی تورهای ورودی فعالیت میکردند در تیم داده چین با الهام از المان های ایرانی و رنگ های ایرانی طراحی شد. تا در ادامه مسیر وبسایت آنها را نیز در مجموعه به زبان انگلیسی توسعه دهیم.

هنرمند طراح ما در تیم داده چین دکتر مجید سخاوت هستند.